Polityki prywatności

Klauzula informacyjna
dla osób korzystających z usług Hotelu Arche Pałac i Folwark Łochów

Kto będzie Administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych będzie "ARCHE" S.A. z siedzibą w Warszawie (02-801) przy ul. Puławskiej 361 (dalej: Administrator), z którym możesz kontaktować się:

 

Czy wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych?

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym możesz kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich osobowych, za pośrednictwem:

 

Po co nam Twoje dane i jaka będzie podstawa prawna ich przetwarzania?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali w następujących celach:

 1. Kierowania do Ciebie informacji handlowych o produktach i usługach Administratora – wyłącznie w przypadku, kiedy wyrazisz zgodę na takie działanie.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. dobrowolnie wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, którą możesz wycofać w dowolnym momencie.

 1. Zawarcia oraz prawidłowej realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich lub gastronomicznych (dalej: Umowa) albo podjęcia czynności na Twoje żądanie przed zawarciem Umowy.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. niezbędność przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celu zawarcia oraz prawidłowej realizacji Umowy albo podjęcia czynności na Twoje żądanie przed jej zawarciem.

 1. Wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na nas przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. niezbędność przetwarzania Twoich danych osobowych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, który został nałożony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa w tym m.in. (Ustawę z 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa, Ustawę z 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz Ustawę z 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej).

 1. Dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, które powstaną w toku realizacji Umowy lub po jej zakończeniu.
 2. Zapewnienia bezpieczeństwa gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Hotelu Pałacu i Folwarku Łochów za pomocą monitoringu wizyjnego.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będzie art. 6 ust. lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dochodzeniu lub obronie przed ewentualnymi roszczeniami, które powstaną w toku realizacji Umowy lub po jej zakończeniu oraz zapewnienia bezpieczeństwa gościom hotelowym za pomocą monitoringu wizyjnego.

Kto będzie odbiorcą Twoich danych?

Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty, które świadczą na rzecz Administratora usługi prawne, informatyczne, marketingowe, hotelowe oraz finansowe.

Jak długo będziemy przechowywali Twoje dane?

Twoje dane osobowe będziemy przechowywali w przypadku, w którym podstawą prawną ich przetwarzania jest:

 1. Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) będą one przechowywane do momentu jej wycofania przez Ciebie lub odpadnięcia celów przetwarzania dla których została zebrana.
 2. Umowa (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) będą one przechowywane przez okres przez okres niezbędny do jej zawarcia lub prawidłowej realizacji.
 3. Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) Twoje dane osobowe będziemy przechowywali nie dłużej niż przez okres 5 lat, liczony od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiła podstawa do naliczenia należności publicznoprawnej.
 4. Dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) Twoje dane osobowe będziemy przechowywali przez okres niezbędny do ustalenia ewentualnych roszczeń, które powstaną w toku wykonywania Umowy lub obrony przed nimi, nie dłużej niż przez okres 3 lat, liczony od momentu wymagalności roszczenia majątkowego.
 5. Monitoring wizyjny (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – Twoje dane będziemy przechowywali przez okres 3 tygodni, liczony od momentu daty nagrania. Natomiast jeśli nagranie z monitoringu będzie stanowiło dowód w postępowaniu cywilnym, karnym lub administracyjnym dane z monitoringu wizyjnego będą przechowywane do momentu prawomocnego zakończenia przedmiotowego postępowania.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody jest całkowicie dobrowolne, zaś brak ich podania skutkować będzie brakiem możliwości kierowania przez nas do Ciebie informacji handlowych.

Podanie przez Ciebie pozostałych danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i/lub obowiązkiem ustawowym i/lub obowiązkowe, gdyż bez ich podanie niemożliwe będzie zawarcie/wykonanie Umowy, wywiązanie się z obowiązków prawnych, które zostały nałożone na nas przez powszechnie obowiązujące oraz nie będziemy mogli realizować naszych prawnie uzasadnionych interesów.

Jakie przysługują Ci uprawnienia zgodnie z RODO?

Masz prawo do:

 1. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację, wobec przetwarzania danych osobowych, którego Administrator dokonuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 2. Wycofania zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem – w przypadkach, w których stanowi ona podstawę prawną przetwarzania przez nas Twoich danych.
 3. Przenoszenia Twoich danych osobowych, w sytuacji w której przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody lub Umowy.
 4. Dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii;
 5. Sprostowania nieprawidłowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 6. Usunięcia Twoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
 7. Ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

W przypadku stwierdzenia przez Ciebie, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Czy będziemy przetwarzali Twoje dane w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji?

Nie będziemy przetwarzali Twoich danych w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

 

Zarządzaj ustawieniami plików cookies
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane